Ortodonta » Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Nagłówek

Indywidualnie projektowane aparaty
Logowanie

Konto modeli cyfrowych

Czasopismo ortodontyczne – Moja Praktyka

Márcio Rivero Gick, Celestino Nóbrega, Jairo J. Benetti, Sérgio Ricardo Jakob, Temístocles Uriarte Zucchi, Franco Arsati - Badanie porównawcze skuteczności nadawania zębom torku przez systemy zamków samoligaturujących oraz konwencjonalnych.
Celem badania było porównanie różnych typów zamków ortodontycznych oraz sposobów ligaturowania w odniesieniu do efektywności kontroli ruchu trzeciego rzędu - torku. Analizie poddano cztery grupy badane (n=10): ligaturowanie pasywne - zamek samoligaturujący Damon® 3MX (Ormco, Orange, California, USA), ligaturowanie pasywno-aktywne - zamek samoligaturujący In-Ovation® R (GAC, Bohemia, NY, USA) oraz zastosowanie ligatur elastycznych i metalowych z konwencjonalnym zamkiem Ovation® (GAC, Bohemia, NY, USA). Do badania zastosowano narzędzie pomiarowe symulujące leczenie ortodontyczne określoną sekwencją łuków (0.017”x0.025”; 0.018”x0.025”; 0.019”x0.025”; 0.021”x0.025”) oraz wykonujące pomiar zmian torku w stopniach. Na etapie łuku 0.017“x0.025” zamki pasywne wykazywały 0% korekty torku, zamki pasywno-aktywne 76,82%, zamki z ligaturami metalowymi 86,36%, a zamki z ligaturami elastycznymi 51,36 %. Przy zastosowaniu łuku 0.018“x0.025” zamki ligaturowane pasywnie posiadały 1,11% dokładności , pasywno-aktywne - 92,73%, konwencjonalne z ligaturami metalowymi - 95,45%, natomiast konwencjonalne z ligaturami elastycznymi - 71,82%. Po umieszczeniu łuku 0.019“x0.025” w zamkach pasywnych dokładność torku wynosiła 30,56%, w pasywno-aktywnych - 100%, w konwencjonalnych z ligaturami metalowymi - 100%, natomiast z ligaturami elastycznymi - 85,45%. Ostatecznie dokonano oceny zmiany torku przy umieszczeniu w slocie łuku 0.021“x0.025” i wynosiła ona 63,33% w zamkach pasywnych, 100% zarówno w zamkach samoligaturujących pasywno-aktywnych, jak i w konwencjonalnych z ligaturami metalowymi, natomiast w zamkach konwencjonalnych z ligaturami elastycznymi - 95,45%. Zamki samoligaturujące pasywno-aktywne oraz konwencjonalne z ligaturami metalowymi posiadały najwyższy odsetek poprawności torku. Był on natomiast najniższy w zamkach samoligaturujących pasywnych. Zamki klasyczne stosowane z ligaturami elastycznymi możemy uznać jako rozwiązanie akceptowalne.
Ramirez-Yañez G., Sidlauskas A., Junior E., Fluter J. - Zmiany wymiarów łuków zębowych po leczeniu gotowymi aparatami czynnościowymi.
Celem niniejszego badania była ocena wpływu stosowania T4K – gotowego aparatu czynnościowego – na wymiar poprzeczny i wysokość w odcinku przednim łuków zębowych szczęki i żuchwy. W grupie badanej mierzono te wartości przed i po leczeniu, a następnie odejmowano od efektów leczenia naturalny wzrost i porównywano wynik z dwukrotnością błędu metody. Stwierdzono znaczący wzrost obu wymiarów w obrębie szczęki i żuchwy w przypadku stosowania aparatu T4K u pacjentów z wadą zgryzu klasy II. To retrospektywne badanie dowodzi więc, że T4K jest uzasadnionym wyborem terapeutycznym w młodym wieku, kiedy jednym z celów leczenia jest ekspansja poprzeczna.
Pieter van Heerden - Pasywne samoligaturowanie a leczenie pacjentów z wadą klasy II podgrupy 2
Coraz większa liczba pacjentów dorosłych, którzy nie mieli wcześniej takiej możliwości, pragnie poddać się leczeniu ortodontycznemu wysokiej jakości, czyli zapewniającemu duży poziom skuteczności i trwającemu możliwie krótko. Do naszego gabinetu zgłosiła się pacjentka niezadowolona ze swojego nieatrakcyjnego uśmiechu. Badanie zewnątrzustne wykazało normalne funkcjonowanie stawu skroniowo-żuchwowego, typ brachycefaliczny i prosty profil. Pacjentka poinformowała, że nie była wcześniej leczona ortodontycznie. Wada zębowa pacjentki to klasa II podgrupa 2 ze zgryzem głębokim w odcinku przednim, przechyleniem górnych siekaczy, umiarkowanym stłoczeniem w dolnym łuku oraz relacją klasy II na trzonowcach i kłach. Ryc. 1 przedstawia zdjęcia kliniczne, a ryc. 2 zdjęcia rentgenowskie. Życzeniem pacjentki było leczenie bezekstrakcyjne. W wywiadzie medycznym i zębowym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Alan Bagden - Przypadek leczenia pacjenta dorosłego Damonem Clear
W artykule przedstawiono przypadek zdrowej, 28-letniej pacjentki, zatrudnionej jako manager w jednym z większych centrów kulturowych w Stanach Zjednoczonych. Kobieta zgłosiła się celem korekty ortodontycznej stłoczeń zębów w odcinku przednim oraz poprawy ogólnej estetyki.

Od Redaktora

Szanowni Czytelnicy,

W letnim numerze MP przygotowaliśmy kilka artykułów, które na pewno odpowiedzą na zadane w nich pytania.

Dr Marcio R. Gick, Dr C. Norbega i inni zadali pytanie o skuteczność kontroli torku w zamkach SL i konwencjonalnych. Wnioski są jednoznaczne. Ligaturowanie metalowe i interaktywne dają największą kontrolę pomiędzy torkiem nominalnym i torkiem efektywnym.

Dr Ramirez Yanez i Dr Antanas Sidlauskas postanowili sprawdzić zmianę wymiarów łuków zębowych po leczeniu gotowymi aparatami czynnościowymi. Retrospektywna ocena wykazuje sensowność ich stoso-wania, ale pod pewnymi warunkami.

Dr Pieter van Heerden zajął się wadą klasy II podgrupy 2, używając pasywnego aparatu SL. Przypadek leczenia pacjenta dorosłego wymaga stosowania elastików, rozklinowania zgryzu dla kompletnej mechaniki przy tego rodzaju aparatach. Protokoły leczenia mogą być pomocne do zarządzania przypadkiem.

Dr Alan Bagden w swoim artykule skoncentrował się na prowadzeniu leczenia pacjenta dorosłego, ale zamkami estetycznymi Damon Clear. Jak tego dokonać ? Każdy kto używał Damon Clear wie, że jest to pewne wyzwanie. Znowu protokoły leczenia mogą być przydatne. Dodatkowo leczenie estetyczne uwzględnia nie tylko same zamki estetyczne lecz również estetykę i ochronę tkanek miękkich.

Życzymy czytelnikom MP dobrego lata i chwili czasu na przeczytanie zamieszczonych w tym wydaniu artykułów.

Redaktor Naczelny

Tomasz Stefańczyk

Strona korzysta z plików cookies Polityka Prywatności